Vedtægter 2016

Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus – gældende fra 2016.

§ 1
Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup.

§ 2
Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster.

§3
Som medlem kan optages enkeltpersoner. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det efterfølgende regnskabsår.
Medlemsskabet følger kalenderåret.

§4
Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver. Hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

§5, stk. 1.
Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, afholdelse af og indsamling ved arrangementer, medlemskontingent og udlejning af forsamlingshuset.

Stk. 2.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3.
Den 22. december er altid reserveret vederlagsfrit til ”juletræsforeningen”.

Stk.4.
Bestyrelsen kan vederlagsfrit stille forsamlingshuset til rådighed for lokale foreningers møder.

§ 6
Foreningen ledes at en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt til et bestyrelsesmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Til revision af foreningens regnskab vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne afgår på skift hvert andet år.
Stk. 2.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Kasseren forestår foreningens daglige forretninger vedrørende ind- og udbetalinger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank.

§ 7:
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Dog skal bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang hver 3. måned.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet.
Kassereren skal, mindst hver 3. måned, give bestyrelsen en orientering om foreningens økonomi.

§ 8:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Alle medlemmer der har betalt kontingent inden generalforsamlingen har stemmeret. Der kan ikke stemme med fuldmagt.
Valgbar er ethvert medlem der har betalt kontingent. Opstillede som ikke er til stede ved generalforsamlingen kan vælges, når den pgl. har givet sit skriftlige tilsagn.

§ 9:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning for foreningens virksomhed.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6.
9. Valg af 2 suppleanter jf. § 6.
10. Valg af revisorer jf. § 6.
11. Valg af 1 revisorsuppleant jf. § 6.
12. Eventuelt.

Stk. 2.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog indgives mindst 2 måneder før generalforsamlingen.

Stk. 3.
Der føres referat over beslutninger truffet på generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§10:
Optagelse af lån, pantsætning af foreningens værdier og vedtægtsændringer kan kun vedtages når 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.

§ 11:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt – eller når ½ af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden, Indvarsling som til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest 21 dage efter begæringens modtagelse. Der kan ikke behandles emner, som ikke er på dagordenen.

§ 12:
Salg af ejendom eller opløsning af forening skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På generalforsamlinger med § 14 på dagsordenen skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for. Ved evt. opløsning overgår foreningens formue til almennyttige formål i foreningens hjemstedssogn. Formuen må ikke deles mellem medlemmerne.

Tilføjelse af § 6.stk. 2 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2016.